23 Червня 2015 109  0 

Звіт з єдиного соціального внеску: загальні правила складання та подання звіту за новою формою


З 01.01.2015 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIIІ внесено зміни  до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі ― Закон № 2464), зокрема, для всіх страхувальників визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Крім того, частиною першою статті 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої заробітної плати окремо кожній застрахованій особі.

29 квітня 2015 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом               № 435 від 14. 04.2015 Міністерством фінансів України (Порядок № 435). Саме Порядок формування звіту і привів у відповідність до зазначених норм форми звітності щодо відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.

Починаючи з 01.06.2015 року звітність щодо нарахованого єдиного внеску за травень 2015 року і за попередні періоди, починаючи з 01.01.2011 року, повинна подаватися згідно форм визначених Порядком № 435.

Порядок № 435 встановлює порядок, строки подання звіту до фіскальних органів та його форму (п. 3 розділу IПорядку № 435) та відповідно до пункту 8 розділу II Порядку № 435 звіт, складений з порушенням вимог цього порядку, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Зміни у додатках до Порядку формування звіту

У додатку 2 „Таблиця відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” доповнено новими кодами категорії застрахованих осіб, а саме 47, 48, 49.

Зазнала змін і форма звіту за Формою № Д4.

І. Опис титульного аркушу додатку 4 та таблиць 5 та 6 додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення

1.1. Заповнення титульного аркуша додатка 4

Страхувальники зазначені в пункті 1 розділу ІІІ Порядку зобов’язані формувати та подавати до фіскальних органів звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються наступні обов’язкові реквізити:

тип форми (“додаткова”, “початкова”, “ліквідаційна”, “скасовуюча”, “призначення пенсії”);

звітний період, за який подається Звіт;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;

клас професійного ризику виробництва;

місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

код фіскального органу, до якого подається Звіт;

дата подання Звіту;

ініціали, прізвища, податковий номер або серія та номер паспорта посадових осіб страхувальника;

середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

штатна чисельність працівників (за наявності);

кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

застосування коефіцієнта (за наявності);

розмір коефіцієнта (за наявності);

середньомісячна заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок у розрахунку на одну застраховану особу за 2014 рік (при застосуванні коефіцієнта);

середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік (при застосуванні коефіцієнта);

підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Також обов’язковим реквізитом для заповнення є реквізит 04 „Найменування страхувальника або П.І.Б для фізичної особи, місцезнаходження та телефон”.

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

Таблиці Звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). Таблиці Звіту страхувальників засвідчуються печаткою (за наявності).

1.2. Заповнення таблиці 5 додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб»

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку «Відомості про трудові відносини осіб» призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) із застрахованою особою;

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий – із зазначенням дати початку трудових відносин.

У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку ЗО запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.

1.3.Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

Таблиця 6 додатка 4 до Порядку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, які вносяться до персональних облікових карток застрахованих осіб Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.  Такі відомості формуються з урахуванням  кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги) періоди, строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду – середня заробітна плата за вимушений прогул), а також у зв’язку з донарахуванням суми  різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу).

Реквізити Таблиці 6 з „01” по „18” не зазнали змін. Реквізити „19”, „20”, „21” і „22” у новій формі Таблиці 6 тепер „20”, „22”, „23” і „25” відповідно.

Нові реквізити у Таблиці 6:

– 19 „Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)”;

– 21 ”Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)”;

– 24 „Ознака неповного робочого часу (1-так, 0-ні)”.

У реквізиті „19” зазначається сума донарахування до розміру мінімальної заробітної плати. ЇЇ зазначають в окремому рядку з кодом типу нарахувань – „13”. Тобто на застраховану особу протягом звітного періоду буде два записи:

– фактично нарахована заробітна плата;

– донарахована сума заробітної плати до розміру мінімальної заробітної плати.

У реквізиті „21” зазначають загальну суму нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати (доходу), зазначені у реквізитах „18” та „19”.

У реквізиті „24” ознаку „неповний робочий час” заповнюють як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Тобто значення „1” буде, якщо особа працює:

неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);

неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);

поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

За роз’ясненнями з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, платники можуть звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Начальник відділу надходження,

прогнозування платежів,

обліку застрахованих осіб

та контрольно-перевірочної роботи                                                                       Н.І. Копил