6 Січня 2017 267  0 

Рішення Тарасівської сільської ради


ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМого скликання

ВОСЬМА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23 грудня 2016 року                                                                                                                               №1

Про  сільський  бюджет  на  2017 рік

                 Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконкому сільської ради від  23.12.2016 року №81  «Про проект сільського бюджету на 2017 рік», Тарасівська сільська рада Пологівського району Запорізької області

                                                                 В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи сільського бюджету у сумі 2162140 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2161140 грн., доходи  спеціального  фонду 1000 грн, згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 2162140 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2161140  грн., спеціального  фонду  1000 грн.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними программами  у  сумы  2162140 грн., у тому числі по загальному фонду 2161140 грн., спецыального  фонду 1000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 2162 грн.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 50000 грн.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ,  нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів  та  перев’язувальних  матеріалів, забезпечення  продуктами  харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні  трансферти  населенню.
 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 635559 тис. грн. згідно з додатком №7  до цього рішення.
 7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській  раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Дозволити сільській  раді  у  період  між  сесіями  сільської  ради  збільшувати  (зменшувати)  обсяги  доходної  та  видаткової  частин  сільського  бюджету  в  разі  збільшення  (зменшення)  обсягів  міжбюджетних  трансфертів  з  Державного  бюджету  України, обласного  бюджету, здійснювати  їх  розподіл  та  перерозподіл  обсягів  затверджених  міжбюджетних  трансфертів  між  бюджетами  села  та  району, головними  розпорядниками  коштів  сільського  бюджету  та  вносити  зміни  до  переліку  об’єктів  видатки  на  які  у  2017  році  будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  розпорядженням  сільського  голови, погодженим  постійною  комісією  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів  з  подальшим  затвердженням  на  сесії  сільської  ради.

11.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного  кодексу  України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64, ст.93, Бюджетного  кодексу  України щодо районного бюджету;

 1. 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.69, 93  Бюджетного  кодексу  України  щодо  сільського  бюджету.
 2. 13. Додатки № 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський  голова                                                                                                           Н.П.Ходус

                                                                                                          Додаток №1

                                                                                              До  рішення  сільської  ради

                                                                                              від  23.12.2016 року №1

Доходи  сільського  бюджету  на  2016 рік

 

код

Найменування  доходів  згідно  із  бюджетною  класифікацією Загальний  фонд    
Спеціальний фонд Разом
разом в т.ч. бюджет  розвитку
10000000 Податкові надходження 1901780 1000   1902780
14040000 Акцизний податок  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4000     4000
18000000 Місцеві податки 1897780     1897780
18010000 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 1047780     1047780
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 50     50
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 50     50
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 720     720
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлового нерухомого майна 800     800
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» 2900     2900
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»; 830000     830000
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»; 41000     41000
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб 166000     166000
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 6260     6260
18050000 Єдиний податок 850000     850000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 50000     50000
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 800000     800000
19000000 Інші податки та збори   1000   1000
19010000 Екологічний податок   1000   1000
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   800   800
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   200   200
20000000 Неподаткові надходження 15560     15560
21000000 Доходи  від  власності  та  підприємницької  діяльності 100     100
21081100 Адміністративні  штрафи  та  інші  санкції 100     100
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15360     15360
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 15360     15360
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 15000     15000
22090000 Державне мито 360     360
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 120     120
22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 240     240
24000000 Інші  неподаткові  надходження 100     100
24060000 Інші  надходження 100     100
24060300 Інші  надходження 100     100
40000000 Офіційні трансферти 243800     243800
41000000 Від органів державного управління 243800     243800
41030000 Субвенції 243800     243800
41035000 Інші субвенції 243800     243800
  Всього: 2161140 1000   2162140

Секретар  сільської  ради                                                                  В.В.Мєшкова

Прогноз

сільського бюджету на 2018-2019 роки по Тарасівській  сільській  раді

Загальна частина

Цей Прогноз визначає основні напрями змін у бюджетній політиці  Тарасівської сільської  ради в середньостроковій перспективі, які здійснюватимуться для досягнення довгострокових цілей.

Прогноз сільського бюджету базується на прогнозі Державного бюджету України на 2018 – 2019 роки, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку території.

Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єкти господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу, тощо.

Перспективи економічного і соціального

розвитку  сільської  ради  в  2018–2019 роках

Проведення Урядом узгодженої антиінфляційної політики, виваженість бюджетної політики, проведення політики щодо збільшення заробітної плати відповідно до підвищення продуктивності праці, збалансоване з економічним

розвитком збільшення обсягів депозитно-кредитних операцій забезпечать поступове уповільнення темпів зростання споживчих цін.   

Дохідна частина сільського бюджету

Прогноз доходів сільського бюджету розроблено на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018–2019 роки з урахуванням основних напрямів податкової реформи, визначених у Податковому кодексі України.

Пріоритетними завданнями   податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов’язань держави перед населенням, є:

реформування системи та удосконалення методів адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів);

зміщення акцентів з прямих податків на непрямі, зокрема перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва – праці й капіталу – на споживання, ресурсні, рентні та екологічні платежі;

поетапне зниження ставки податку на прибуток підприємств;

впровадження принципів нарахування й відповідності доходів і видатків при оподаткуванні прибутку підприємств;

удосконалення порядку амортизації основних фондів і нематеріальних активів з метою стимулювання відновлення основних фондів;

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету у 2018–2019 роках враховує поступове зменшення ставки оподаткування та інші норми і положення, які містяться в Податковому кодексі України.

  Обсяг доходів, грн.
2018 рік 2019 рік
Загальний обсяг доходів 2161140 2485311
з них:    
Місцеві  податки 1897780 2182447
Інші  податки  і  збори 5000 5750
Неподаткові  надходження 15560 17894

                                   Видаткова частина сільського бюджету

Бюджетна політика на період до 2019 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Головним розпорядником бюджетних коштів при розробленні планів своєї діяльності та формуванні проектів кошторисів у середньостроковій перспективі повинні передбачати в межах виділених їм на відповідні роки коштів збільшення фінансування власних інвестиційних програм та інших видатків капітального характеру.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема, врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов’язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогнозні показники видатків на 2018–2019 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини, фінансування та кредитування бюджету. Обсяг видатків на прогнозні роки відповідно до вимог Бюджетного кодексу буде уточнюватися після схвалення Кабінетом Міністрів України  прогнозу державного бюджету.

Прогнозні показники видатків загального фонду сільського бюджету 

                      Назва видатків Обсяг видатків, тис. грн.
2018 рік 2019 рік
Органи місцевого самоврядування 999 1148
Благоустрій  міст, сіл 327 376
Резервний  фонд 50 58
Інші  субвенції 233 268

Конкретні показники обсягу видатків за зазначеними статтями на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету на відповідний рік, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також уточнення етапності та змісту реформ у бюджетній сфері.

Фінансування програм

Фінансування програм здійснюватиметься шляхом фінансування заходів, що виконуються в рамках цільових програм, прийнятих сільською радою. У середньостроковій перспективі, в основному, передбачатиметься виділення коштів на продовження та завершення (згідно із термінами дії), а саме:

                    Перелік програм на 2018-2019 роки

Назва  програм Функціональне призначення Обсяги фінансування ( тис.грн.)
2018 рік 2019 рік
Програма соціально-економічного  та  культурного  розвитку Тарасівської сільської ради на 2018 рік 100203 320 368
Програма  “Про  соціальний  захист  населення” на 2018 рік 090412 50 58
Програма  організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру  на  території  Тарасівської  сільської  ради 100203 7 7

Конкретні показники обсягу видатків на реалізацію зазначених програм на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету на відповідний рік.

Сільський голова                                                                                        Н.П.Ходус

                                                                                                                      Додаток №5

                                                                                              До  рішення  сільської  ради

                                                                                              від  23.12.2016 року №1

Міжбюджетні  трансферти  районному  бюджету  на  2017 рік

Код  бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
2324286801 Тарасівський  сільський  бюджет 232781 1000 233781
  Всього 232781 1000 233781

Секретар  сільської  ради                                                                                     В.В.Мєшкова

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМого скликання

ВОСЬМА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

23  грудня 2016 року                                                                                                        №12

Про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою

щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі

для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,

господарських  будівель  і  споруд  в  с.Шевченкове, пров.Дачний,1

            Керуючись ст.ст.81, 118, 121,120,116, 125, 126  Земельного  кодексу  України  та  п.12  перехідних  положень  цього  кодексу, розглянувши  заяву  гр.Бойка  Леоніда  Васильовича, зареєстрованого  в  с.Шевченкове, пров.Дачний,1,  Пологівського  району Запорізької  області  Тарасівська  сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  в  с.Шевченкове, пров.Дачний,1,  площею  0,25  га.

2.Передати  у власність  гр.Бойку  Леоніду  Васильовичу  земельну  ділянку  для  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  площею  0,25га.

 1. Зобов’язати гр.Бойка Леоніда  Васильовича:

3.1.Замовити  виготовлення  витягу  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності   на  земельну  ділянку  та  зареєструвати  його  у  встановленому  законом  порядку.

3.2.У  разі  відчудження  земельної  ділянки  протягом  місяця  звернутись  до  управління  Держземагенства  у  Пологівському  районі  Запорізької  області  для  переоформлення  земельної  ділянки  в  установленому  законом  порядку  та  внесення  змін  до  земельно – кадастрової  документації.

3.3.Виконувати  вимоги, викладені  у  висновках  служб, погоджуючи  відведення  земельної  ділянки.

4.Виконувати  обов’язки  власника  відповідно  до ст.91  Земельного  кодексу  України.

 1. Контроль за виконанням  данного  рішення  покласти   на  постійну  комісію  з  питань  агропромислового  комплексу,  регулювання  земельних  відносин,  охорони  природи  та  раціонального  використання  природних  ресурсів.

Сільський  голова                                                                                                         Н.П.Ходус