15 Грудня 2015 180  0 

РІШЕННЯ першої сесії (другого пленарного засідання) Пологівської сільської ради сьомого скликання


Рішення

 09 грудня  2015 року                                                          №  5

Про внесення змін і доповнень до рішення сесії сільської ради від 21.01.2015 № 1 “Про сільський  бюджет на 2015 рік”

Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, п. 4 ст. 14 Бюджетного кодексу України Пологівська  сільська рада  вирішила:

  1. Внести зміни до пунктів  1,2, 3, 4, 7 рішення сільської ради від 21.01.2015 № 1 “Про сільський бюджет на 2015 рік” (далі – рішення), виклавши їх у такій редакції:

     “1. Визначити на 2015 рік

     1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2015 рік у сумі 7208651 грн(додаток 1)

  1. Видатки сільського бюджету в сумі 12125950 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 3743765 грн., видатки спеціального фонду бюджету 8382185 грн.;
  2. 3. Профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 6694912грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
  3. Дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 6694912

 грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.”

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у сумі 12125950 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 3743765 грн. та спеціальному фонду 8382185 грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.”

 7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 8629817 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.”

 “4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.”

  “5. Установити , що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду сільського бюджету;

  1. Додатки №1, 2, 3, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                                                           М.А.Рубан

 

Пояснювальна записка до рішення сесії №5_ від 09.12.2015р

по  Пологівській сільській раді

Здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду,а саме:

КФК 100203 КЕКВ 3132  – 241000грн(кап.рем.доріг,експ.,тех.нагл. дор.  )                         

 КФК 150101 КЕКВ 3142    + 241000 грн(реконстр.в/н башти в.Пушкіна,тех.нагляд)

 

Залишок вільних залишків загального фонду становить: 1621грн.    Залишок вільних залишків спеціального фонду становить 101016 грн.

 

Сільський  голова                                                 М.А.Рубан

 

 

Додаток № 1
до рішення _Пологівської сільської_ради
“Про сільський бюджет  на 2015 рік”
Доходи   сільського бюджету на 2015 рік
(тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 6 937 743 6 937 743
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 50 506 50 506
11020000 Податок на прибуток підприємств 50 506 50 506
11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 50 506 50 506
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 1 301 716 1 301 716
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 1 301 716 1 301 716
14040000 Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 19 180 19 180
18000000 Місцеві податки 5 541 841 5 541 841
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 948 126 948 126
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 905 482 3 905 482
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 32 800 32 800
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 34 900 34 900
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 89 000 89 000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 366 000 366 000
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських тодній періодваровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 165 533 165 533
19000000 Інші податки та збори 24 500 24 500
19010000 Екологічний податок 24 500 24 500
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стац.джерелами забруднення 6 300 6 300
19010300 Надходження від розміщення відходіву спеціально відведених для цього місцях чи об”єктах,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 18 200 18 200
20000000 Неподаткові надходження 6 666 6 666
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілістним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності 4 666 4 666
22090100 Державне  мито,що сплачується за місцем розгляду та офрмлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 200 200
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 800 1 800
41030000 Субвенції 264 242 264 242
41035000 інші субвенції 217 932 217 932
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських,селищних,міських голів 46 310 46 310
Всього доходів 7 208 651 7 208 651
Додаток№3
до рішення сесії №
9 грудня 2 015р.
Видатки  сільського бюджету на 2015 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів видатки загального фонду видатки спеціального фонду разом
найменування коду тимчасової  класивікації видатків та кредитування місцевих бюджетів всього з них видатки всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
видатки оплата праці комунальні послуги та енергоносії розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
код тимчасової  класивікації видатків та кредитування місцевих бюджетів споживан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13=3+6
.001
.010000 державне управління 908611 486624 49414 55400 0 0 0 55400 55400 964011
.010116 орган місцевого самоврядування 908611 486624 49414 55400 0 55400 55400 964011
.070000 освіта 111041 0 0 0 0 0 0 0 0 111041
.070807 інші освітні програми 111041 111041
.090000 соціальний захист та соціальне забезпечення 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 160000
.090412 інші видатки на соціальний захист населення 160000 160000
100000 житлово-комунальне господарство 2019315 15099 312919 2973192 0 0 0 2973192 2973192 4992507
100202 водопровідно-каналізаційне господарство 180000 180000
100203 благоустрій міст,сіл,селищ 1579815 15099 312919 2849192 2849192 2849192 4429007
100209 заходи пов”язані з поліпшенням питної води 30000 124000 124000 124000 154000
100301 збір та вивезення сміття і відходів 229500 229500
110000 культура і мистецтво 343566 153418 33890 0 0 0 0 0 0 343566
110201 бібліотеки 71469 42138 9849 71469
110204 палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу 272097 111280 24041 272097
130000 фізична культура і спорт 27096 8909 151 0 0 0 0 0 0 27096
130110 фінансова підтримка спортивних споруд 27096 8909 151 27096
150000 будівництво 0 0 0 3710063 0 0 0 3710063 3710063 3710063
150101 капітальні вкладення 3710063 3710063 3710063 3710063
160000 сільське і лісове госп.,рибне господ. та мисливство 19400 0 0 716552 0 0 0 0 0 735952
160101 Землеустрій 19400 716552 735952
250000 видатки не віднесені до основних груп 154736 0 0 0 0 926978 0 0 0 865000 865000 1081714
250102 резервний фонд 49986 49986
250344 субвенція 25000 25000
250380 інші субвенції 33440 926978 865000 865000 960418
250203 субвенція з державного бюджету місцувим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських,селищних,міських голів 46310 0 0 0 46310
всього видатків 3743765 0 664050 396374 0 8382185 0 0 0 7603655 7603655 12125950

(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальни фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 Районний відділ освіти райдержадміністрації 2579499 987600 3567099
О70201 О921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми Програма розвитку освіти Пологівського району на 2013-2017 роки (рішення райради від 26.10.2012 № 1(нова редакція 25.01.2013 № 3) 2158000 2158000
О70201 О921 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 927178 927178
О70807 О990 Інші освітні програми “Шкільний автобус” на 2015 рік (рішення райради від 21.09.2012 № 2) 421499 421499
в тому числі за рахунок іншої субвенції сільських територій 400600 400600
О70802 О990 Методична робота, інші  заходи у сфері народної освіти Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 2000 2000
О70805 О990 Групи централізованого господарського обслуговування Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 12000 12000
150101 О490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 46422 46422
Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації 311100 311100
О90412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна програма соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на  2013-2016 роки (рішення райради від 21.09.2012 № 3) 7000 7000
О90412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Комплексна районна програма “Молодь. Сім”я. Перспектива” на 2013-2017  роки (рішення райради від 21.09.2012 № 1, нова редакція від 25.01.2013 № 4) 22000 22000
О90412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення “Назустріч людям” на 2015-2017 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 4) 254600 254600
91209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Програма соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення “Назустріч людям” на 2015-2017 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 4) 27500 27500
Районна державна адміністрація 1580800 133300 1714100
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Програма розвитку охорони здоров”я Пологівського району на 2013-2017 роки (рішення райради від 22.02.2013 № 3) 17000 17000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 6) 73400 73400
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Районна програма “Призовна дільниця” на 2012-2015 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 7) 30000 30000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Районна програма забезпечення діяльності напрямків охорони здоров”я у Пологівському районі на 2015-2020 роки (рішення райради від 25.12.2009 № 7) 400000 400000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Програма розвитку донорства крові та її компонентів у Пологівському районі на 2014-2018 роки (рішення райради від 28.12.2007 № 18) 100000 100000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Програма “Репродуктивне здоров”я нації” у Пологівському районі на 2008-2015 роки (рішення райради від 28.03.2008 № 4) 20000 20000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Районна Програма протидії поширенню алкоголізму, наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів  у Пологівському районі на 2014-2016 роки (рішення райради від 27.09.2013 № 7) 7000 7000
О81002 О763 Інші заходи по охороні здоров”я Районна програма соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на  2013-2016 роки (рішення райради від 21.09.2012 № 3) 2000 2000
О81006 О740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики Програма  імунопрофілактики та захисту населення Пологівського району від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки (рішення райради від 11.11.2010 № 10) 15000 15000
О81007 О763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз у Пологівському районі на 2012-2015 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 3) 130800 130800
О81008 О763 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, венеричних захворювань, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфекованих і хворих на СНІД, венеричні захворювання в Пологівському районі на 2015-2020 роки (рішення райради від 25.12.2009 № 8) 52000 52000
О81009 О763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Цільова програма “Цукровий діабет” на 2015-2018 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 2) 200000 200000
О90802 1040 Інші програми соціального захисту дітей Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 6) 26500 26500
О91102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім”ї, дітей  та молоді Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 6) 20000 20000
О91102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім”ї, дітей  та молоді Комплексна районна програма “Молодь. Сім”я. Перспектива” на 2013-2017  роки (рішення райради від 21.09.2012 № 1, нова редакція від 25.01.2013 № 4) 15000 15000
О91103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Районна програма “Призовна дільниця” на 2012-2015 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 7) 104700 104700
О91103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Комплексна районна програма “Молодь. Сім”я. Перспектива” на 2013-2017  роки (рішення райради від 21.09.2012 № 1, нова редакція від 25.01.2013 № 4) 45500 45500
120100 О830 Телебачення і радіомовлення Програма фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації Пологівського району на 2013-2015 р (рішення райради від 21.09.2012 № 5) 53400 53400
120201 О830 Периодічні відання (газети та журнали) Програма фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації Пологівського району на 2013-2015 р (рішення райради від 21.09.2012 № 5) 30000 30000
130102 О810 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань Районна програма розвитку фізкультури і спорту на 2012-2016 роки (рішення райради від 26.08.2011 № 8, нова редакція від 25.01.2013 № 5) 90000 90000
160101 О421 Землеустрій Програма земельної реформи у Пологівському районі на 2014-2018 роки (рішення райради від 20.12.2013 № 3) 127300 127300
180404 О411 Підтримка малого і середнього підприємсництва Програма розвитку малого підриємництва Пологівського району на 2015-2016 роки  (рішення райради від 07.12.2012 № 1) 27000 27000
210106 О220 Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Цільова соціальна програма розвитку цивільного зохисту в Пологівському районі на 2014-2017 роки (рішення райради від 28.02.2014 № 2) 60000 60000
250404 О133 Інші видатки Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 61500 61500
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Програма “Сільське подвір”я” на 2011-2015 р  (рішення райради від 25.02.2011 № 7, нова редакція від 28.10.2011 № 6) 6000 6000
Відділ культури і туризму районної державної адміністрації 120000 581434 701434
110201 О824 Бібліотеки Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 92400 92400
110502 О829 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури Пологівського району на 2013-2017 роки (рішення райради від 21.09.2012 № 4) 108700 108700
110502 О829 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку рекреаційного комплексу та туризму в Пологівському районі на 2012-2015 роки (рішення райради від 28.10.2011 № 2) 11300 11300
150101 О490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2015 рік (рішення райради від 20.12.2013 № 1) 489034 489034
Управління фінансів райдержадміністрації 80000 80000
250344 О180 Субвенія з місевого бюджет державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Районна програма профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Пологівському районі, розвитку матеріально-технічної бази Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області на 2013-2017 роки (рішення райради від 26.10.2012 № 2) 50000 50000
250344 О180 Субвенія з місевого бюджет державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма з проведення профілактичних заходів щодо сказу на територіторії Пологівського району на 2014-2018 роки (рішення райради від 28.12.2007 № 18) 30000 30000
Всього 4695799 1702334 6398133