1 листопадаа 2016 25  0 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


09.08.2016 м. Київ N 855

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2016 р. за N 1209/29339

Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю

Відповідно до статей 10 і 17 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, статті 26 Конвенції про права інвалідів та з метою вдосконалення роботи реабілітаційних установ, що проводять комплекс реабілітаційних заходів,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 2009 року N 196 “Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 року за N 761/16777.
 3. Підпункт 2 пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 05 січня 2015 року N 1 “Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 року за N 75/26520, визнати таким, що втратив чинність.
 4. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А. Рева
ПОГОДЖЕНО:  
В. о. Міністра охорони
здоров’я України
У. Супрун
Заступник Міністра освіти
і науки України
П. Хобзей
Заступник Міністра фінансів України –
керівник апарату
Є. Капінус
Голова правління Громадської
організації інвалідів “Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів”
І. Антоненко
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
О. Мірошниченко
Голова СПО
об’єднань профспілок
Г. В. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
09 серпня 2016 року N 855

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2016 р. за N 1209/29339

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

I. Загальні положення

 1. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – Установа) – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.
 2. Установа забезпечує тимчасове перебування Осіб на безоплатній основі.
 3. На підставі цього Типового положення Установа розробляє своє положення, що затверджується засновником.
 4. Установа розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.
 5. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.

II. Завдання Установи

 1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права інвалідів, Законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

 1. Установа в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі (перевезення до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання).
 2. Установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі.

III. Структура Установи

 1. Основними структурними підрозділами Установи можуть бути:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення соціальної реабілітації (абілітації);

4) відділення психологічної реабілітації;

5) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

6) відділення фізичної реабілітації;

7) відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) відділення професійної реабілітації;

9) відділення трудової реабілітації / працетерапії (трудові майстерні);

10) відділення медичної реабілітації та/або медичного спостереження;

11) відділ господарського забезпечення Установи;

12) служба соціального патронату;

13) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з реабілітацією.

 1. Робота структурних підрозділів Установи, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Установи.
 2. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Установі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Установи.
 3. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Установі може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Установи.

IV. Умови зарахування до Установи та організація реабілітаційного процесу

 1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року N 921).
 2. До Установи не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

 1. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.
 2. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.
 3. Реабілітаційний процес спрямовується на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою;

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

 1. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.
 2. Установою визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить до 8 Осіб.

V. Управління Установою

 1. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади засновником Установи у визначеному законодавством порядку.
 2. Директор Установи:

представляє Установу в організаціях, установах, на підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Установи;

укладає договори;

у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового;

вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб;

здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VI. Фінансово-господарська діяльність

 1. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.
 2. Фінансово-господарська діяльність Установи проводиться відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених в установленому порядку.
 3. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Установи.
 4. Установа має право:

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

укладати договори про співробітництво.

 1. Фінансове забезпечення Установи проводиться відповідно до законодавства.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів
О. Полякова