OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Пологівська райдержадміністрація Запорізької області оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації  «Детальний план території, розташованої за межами населених пунктів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області, для розміщення асфальтобетонної установки ДС-168».

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту

містобудівної документації «Детальний план території, розташованої за межами населених пунктів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області, для розміщення асфальтобетонної установки ДС-168»

  1. Замовник та виконавець СЕО

Замовником проєкту містобудівної документації є Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області: 70600, Запорізька область, Пологівський  район, м. Пологи, вул. Єдності, буд. 32.

Виконавець проєкту  є  ТОВ «Інститут Ефективних Технологій – Сателіт»: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 65/55.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора «Розроблення містобудівної документації» серія АА № 003226 від 15.07.2016.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 18.02.2016, 1 103 102 0000 039532.

2.Вид та основні цілі Детального плану території

Метою Детального плану території є необхідність визначити містобудівні умови та обмеження для розміщення асфальтобетонної установки ДС-168.

Земельна ділянка перебуває у комунальної власності за цільовим призначенням, кадастровий номер 2324282400:08:008:0003, код – 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), загальною площею – 7,1999 га.

Пропонується зміна цільового призначення земельної ділянки на землі: код 12.04 – Землі транспорту (для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства) із подальшою передачею в оренду для обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та дорожнього господарства (для розміщення асфальтобетонної установки   ДС-168).

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Проект містобудівної документації, детальний план території, після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом, який визначає територію, функціональних зон та подальших стадій проектування для розміщення асфальтобетонної установки ДС-168, інженерних мереж і споруд, реконструкції та будівництва об’єктів, благоустрою території.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який містить пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища. В зазначеному розділі детального плану у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначається перелік існуючих та запланованих об’єктів, які можуть бути віднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану  території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори;

– кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану  на територій з природоохоронним статусом.

– межі зон охоронюваного ландшафту;

– інші природозахисні зони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки району та України загалом, а також збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток району є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

  • аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

оцінка природних умов території, яка межує з територією розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та інше), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

розгляд природних ресурсів з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

оцінка можливих змін в природних та антропогенних екосистемах;

аналіз складу ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2) повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки;

3) розгляд способів ліквідації наслідків;

4) отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації.

Є два основні способи проведення СЕО:

1) Постпроектна СЕО: оцінюється вже розроблений проект;  оцінка проводиться до прийняття остаточного рішення про схвалення проекту. Така оцінка простіша та менш витратна. Така СЕО проводиться ретроспективно та поза зв’язком з процесом розроблення документу державного планування;

2) СЕО, інтегрована у процес розроблення детального плану: процес СЕО проводиться одночасно з процесом розроблення детального плану. Така СЕО є складнішою, але більш ефективною з точки зору впливу на прийняття рішень. Виділяють два основні варіанти такої СЕО:

а) СЕО, частково інтегрована в процес розроблення детального плану;

б) СЕО, повністю інтегрована в процес розроблення детального плану.

В даному випадку СЕО проводиться одночасно з процесом детального плану і є повністю інтегрована в процес детального плану.

СЕО складається з опису наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та заходів що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Також СЕО передбачає заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом’якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я населення, що випливають з реалізації містобудівної документації. Термін «пом’якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень містобудівної документації.

Реалізація проєкту детального плану потребує виконання великої кількості заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури, розвитку транспортної інфраструктури, заходів із інженерної підготовки та захисту території, виконання яких є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого середовища населеного пункту.

Пом’якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації виконати відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Воскресенської сільської ради, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Детальний план території, розташованої за межами населених пунктів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області, для розміщення асфальтобетонної установки ДС-168».

Пропозиції та зауваження подаються до Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, буд. 32, тел./факс: (06165) 2 26 20, електронна адреса: 02126354@mail.gov.ua.

Контактна особа: Шмаровоз Юрій Миколайович, тел. 66 236 62 56.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

twenty − five =